wireless.uzice.net - Uzice bez zice

UPUTSTVO: MIKROTIK - KREIRANJE STATIČNIH DNS ZAPISA OD DHCP-a

Ovo je skript koji može da bude praktičan i korsitan. On pregleda DHCP tabelu i za svaki dodeljeni IP kreira odgovarajući statični slog u DNS tabeli Mikrotikovog DNS servera. Tako dobijate jednostavan mehanizam koji svakom klijentu u mrežu dodeljuje menomoniču adresu.

:set topdomain "yourdomain.com" ;
/ip dhcp-server lease ;
:foreach i in=[find] \
do={ \
  /ip dhcp-server lease ;
     :if ([:len [get $i host-name]] > 0) do={ \
      :set hostname ([get $i host-name] . "." . $topdomain); \
      :set hostip [get $i address]; \
      :put ( $hostname . " : " . $hostip ) ; \
      /ip dns static ;
      :foreach di in [find] do = { \
       :if ([get $di name] = $hostname) do {/ip dns static remove $di }}
      /ip dns static add name=$hostname address=$hostip
     } \
};

Skript uzima host name koji računar prijavi DHCP server prilikom zahteva za dodelu ip adrese i korsiti ga za formiranje pune adrese koja se upisuje kao statični slog u DNS tabelu. Kao domen kome pripada računar uzima se vrednost koja se uskript dodeli promenljivoj top-domain.

Ovaj skript treba preko scheduler-a pokretati u odgovarajućim vremenskim intervalima.

 

 

Predrag Supurović

Mikrotik forum za pomoć i razmenu znanja