wireless.uzice.net - Uzice bez zice

PRAVILA MREŽE

Kao i svaka druga zajednica da bi naša mreža mogla da funkcioniše, neophodno je bilo da ustanovimo neka pravila. Ona su jednostavna i zdravorazumska tako da niko nema problema da se uklopi i ispoštuje ih.

Mreža je otvorena za pristup svima zainteresovanima

Naša mreža je otvorn sistem u koji se može povezati svako ko prihvata principe i pravila njenog korišćenja i obezbedi potrebne tehničke preduslove da bude povezan. Nikakvi drugi uslovi neće biti postavljani pred članove mreže.

Mreža je besplatna

Korišćenje mreže se ne naplaćuje. Svaki član mreže snosi troškove za nabavku opreme za svoje povezivanje u mrežu, troškove koje mreža ima da mu omogući povezivanje, kao i stvarne troškove održavanja. Korišćenje svih resursa unutar mreže je besplatno.

Mreža je nekomercijalna

Pored toga što je korišćenje mreže besplatno, zabranjen je svaki vid njenog korišćenja u komercijalne svrhe.

Članovi mreže međusobno sarađuju

U okviru mreže korisnici međusobno sarađuju na razmeni informacija, znanja kao i kroz zajedničke aktivnosti na razvoju same mreže ili aktivnosti koje sami organizuju.

Učešće u mreži je dobrovoljno i dobronamerno

Članovi dobrovoljno pristupaju mreži i sa dobrim namerama prema drugim članovima, kao i prema samoj mreži. Članovi moraju poštovati druge članove mreže i biti uviđavni i obzirni prema njima. Članovi resurse mreže koriste u razumnoj meri, tako da ne ometaju druge članove u njenom korišćenju. Članovi pomažu jedni drugima kada je to potrebno, savetima, informacijama ili ličnim zalaganjem.

U mreži vlada poverenje između članova

Svaki član mreže je obavezan da štiti druge od ometanja ili izazivanja štete koji mogu da poteknu sa njegovog računara. Članovi mreže ne koriste mrežu za nedobronamerno pristupanje drugim računarima u mreži ili van nje, niti se bave aktivnostima kojima mogu da naprave štetu drugima, ugroze nečiju privatnost. Članovi mreže se ne bave nezakonitim aktivnostima niti podstiču druge na vršenje takvih aktivnosti.

Svaki član mreže je odgovoran za sigurnost svog računara

ČLanoviu mreže sprovode sve potrebne aktivnosti da zaštite svoje računare od eventualnih zlonamernih aktivnosti koje mogu doći preko mreže, kao i zaštitu od virusa i drugih zlonamernih programa. Svaki član je odgovoran za sprečavanje zlonamernih aktivnosti sa svog računara prema drugim računarima u mreži ili van nje.

Sve aktivnosti u mreži se sprovode dogovorom

Razvoj mreže, uvođenje novih servisa i resursa u mreži sprovodi se dogovorom članova mreže. Aktivnosti sprovode administratori mreže.

Identitet svakog korisnika mreže je poznat

U mrežu se mogu povezati samo korisnici čiji je identitet poznat. Računar korisnika je označen i prepoznatljiv u mreži, tako da ne postoji mogućnost da bilo ko koristi mrežu anonimno. Annonimnost je dozvoljena samo u slučaju da se potencijalnim korisnicima dozvoljava prsitup mreži u promotivne svrhe, ali taj pristup mora biti strogo ograničen i kontrolisan.

Tehnički preduslovi za umrežavanje

Da bi bio povezan u mrežu korisnik mora da ispuni sledeće tehničke preduslove:

- da ima odgovarauću opremu koja je u saglasju sa standardima koji se primenjuju u našoj mreži i da odgovara opremi koja je upoštrebljena za infrastrukturu mreže

- da ima optičku vidljivost od mesta na koje je postavljena njegova antena sa antenom pristupne tačke na koju se povezuje

- da ima postavljenu spoljnu antenu, koja je usmerena tako da ostvaruje najbolji signal prema pristupnoj tački na koju se povezuje i da je učvršćena tako da se ne može pomerati. Povezivanje uz pomoć antene postavljenih unutar zgrade, antena ugrađenih u bežične uređaje ili računare, uključujući i antene na prenosnim uređajima nije dozvoljeno

- minimalan prijemni signal na obe strane bežične veze mora biti jednak ili veći od -65 dBm mereno na kraju kabla kojim se signal uvodi u bežični uređaj (bilo da je to kartica ugrađena u računar ili nezavisan uređaj). Prilikom merenja se mora koristiti kabal kojim će antena biti stalno povezana na bežični uređaj. Merenje vrše administratori mreže.

Korišćenje unutrašnih resursa mreže

Korisnici se u mrežu mogu povezivati bežičnim putem ili uz pomoć kablova, zavisno kako je to pogodnije. Pre povezivanja, korisnik je dužan da se konsultuje sa administratorima u vezi nabavke odgovarajuće opreme. Korisnik sam nabavlja opremu koju će koristiti.

Svi unutrašnji resursi mreže su na raspolaganju svim članovima mreže. Nije dozvoljeno zabranjivati pristup resursima, osim ako oni imaju administrativnu odnosno sigurnosnu funkciju u mreži.

Ograničenje u korišćenju resursa mreže ne sme postojati osim ako se to ne radi iz administrativnih razloga, odnosno zarad obezbeđenja funkcionalnosti mreže ili kao posledica neaktivnosti korisnika u radu mreže.

Korisnici ne smeju samoinicijativno postavljati servere ili servise u mreži bez znanja i dozvole administratora mreže, a ako dobiju dozvolu, mogu ih postavljati samo uz poštovanje uslova i preporuka koje dobiju od administratora.

Korisnici ne smeju postavljati pristupne tačke bez dogovora i saglasnosti administratora mreže. Ovo uključuje i omogućavanje povezivanja kablovima.

Administrator pristupne tačke ne sme menjati podešavanja, parametre pristupa ili opremu na pristupnoj tački ili povezivati nove korisnike na pristupnu tačku bez dogovora sa administratorima mreže.

Ako korisnik prestaje sa držanjem nekog servisa u mreži, koji je on administrirao ili obavljao preko svog računara, ili prestaje sa administriranjem nekog servisa, treba da prestanak najavi unapred kako bi se moglo organizovati preseljenje servisa na drugi računar ili da bi neko drugi preuzeo da administrira taj servis.

Korisnici mogu povezivati više računara u mrežu preko NAT rutera. U tom slučaju mreža vidi samo NAT ruter kao uređaj koji je povezan u mrežu i sav saobraćaj u mreži priprisuje tom ruteru. Vlasnik rutera je odgovoran za sav saobraćaj koji njegova lokalna mreža inicira. Ne postoji ograničenje u broju računara koji se mogu povezati na ovaj način. Vlasnik NAT rutera je odgovoran za njegovo podešavanje i održavanje kao i za ostale računare i opremu koji se nalaze iza rutera.

Korisnik mreže ne sme naplaćivati pristup mreži, bilo direktno, preko svog računara, bili posredno, preko NAT rutera ili na bilo koji drugi način. Svi resursi koje su korisniku dostupni besplatno, ako ih ustupa drugome, mora ih ustupati besplatno.

Mreža nije odgovorna za ponašanje pojedinačnih članova mreže. U slučaju prijave zloupotreba, nekorektnog ponašanja ili nelegalnihkativnosti administratori mreže mog preduzeti mere da takve aktivnosti spreče.

Saobraćaj korisnika na mreži se ne prati i ne kontroliše. Administratori mreže ne prate saobraćaj u mreži osim u meri koje ja neophodna za obezbeđenje funkcionalnosti mreže.

Troškovi mreže

Na sastanku članova mreže održanom 12. 02. 2006. godine jednoglasno je usvojen predlog da se neophodna sredstva za unapređenje i održavanje obezbede od samih korisnika mreže i to:

- jednokratnim prilogom u iznosu od 25 evra za nadokandu troška mreže za povezivanje korisnika. Novac prikupljen na ovaj način biće upotrebljen za nabavku opreme radi proširenja kapaciteta mreže (unapređenje postojećih čvorova i postavljanje novih). Prilog se može dati odjednom ili iz više delova najdalje tri meseca po povezivanju korisnika.

- mesečnim prilogom u iznosu od 100 dinara za tekuće održavanje. Novac prikupljen na ovaj način biće upotrebljen za redovno održavanje - otklanjanje kvarova. Korisnici ove priloge mogu davati mesečno ili unapred za više meseci, po slobodnoj volji.

Troškove mreže čine troškovi proširenja mreže, troškovi održavanja, administrativni i drugi troškovi.

U troškove proširenja mreže spadaju svi troškovi nabavke i postavljanja opreme kojima se obezbeđuje povezivanje novih korisnika u mrežu.

Troškovi održavanja su troškovi kojima se pokriva zamena postojeće opreme usled otkaza, zamene rezervnih delova i tropškovi potrošnog materijala.

Administrativni troškovi su svi tropškovi nastali registracijom mreže, plaćanjem zakonskih obaveza, tropškovi slanja pošiljki, trokovi pripreme promotivnog materijala i slično.

Drugi troškovi su nepredviđeni troškovi koji ne spadaju u navedene tri vrste troškova.

Svi troškovi se pokrivaju iz sredstava koja se prikupljaju od članova mreže. Članovi mreže u prikupljanju sredstava učestvuju solidarno na osnovu zajedničkog dogovora. Član mreže može u trošku da učestvuje i davanjem opreme, u skladu sa potrebama i uz dogovor sa administratorima.

Obaveze korisnika mreže

Korisnik je obavezan da Pristupnicu popuni istinitim podacima, i da je svojeručno potpiše. Pristupnica stupa na snagu danom povezivanja korisnika u mrežu.

Korisnik je obavezan da poštuje pravila mreže, kao i da se ponaša u skladu sa opštim moralnim načelima i zakonima.

Korisnici su obavezni da učestvuju u pokrivanju troška svog povezivanja u mrežu, u troškovima održavanja mreže i drugim troškovima u skladu sa dogovorom članova mreže.

Korisnik je dužan da svoju opremu kojom je povezan u mrežu održava u funkcionalnom stanju i da povremeno proverava kvalitet veze kojom je spojen u mrežu.

Korisnik je dužan da zna ko i kada preko njegovog računara (ili NAT rutera) pristupa mreži. Korisnik je odgovoran za sav saobraćaj koji potekne od njegovog računara u mrežu bez obzira da li je taj saobraćaj inicirao on lično, neki program na računaru ili treće lice koje ima pristup računaru.

Korisnik nije dužan da aktivno učestvuje u razvoju, održavanju, administraciji promociji i drugim aktivnostima u okviru mreže, a postoji mogućnost da se prava korišćenja resursa mreže prilagođavaju nivou aktivnosti korisnika u mreži.

Korinik je obavezan da obavesti administratore ako primeti probleme u funkcionisanju mreže, neovlašćen prsitup, zloupotrebe, ili ponašanje aktivnostikorsinika koje nije u skladu sa ovim Pravilima, sa opštim moralnim normama ili sa zakonom.

Saradnja sa drugim mrežama, institucijama i preduzećima

Mreža je otvorena za saradnju sa drugim mrežama, državnim institucijama i preduzećima. Cilj svake saradnje je da se obezbedi funkcionalnost, servisi i resursi koji će da unaprede ispunjenje potreba svih strana. Saradnja može biti samo na nekomercijalnoj osnovi, na obostranu i recipročnu korist. Saradnja sa preduzećima može biti i u obliku sponzorstava.